دیسک افست (KV)

Harrow Disk (KV)

/
خاکورز مرکب (KNH)

Cultivator (KNH)

/